OWNŚUiST

OGÓLNE WARUNKI NAJMU, ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY TOWARÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

OŚWIADCZENIE INWESTORA

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INSTRUKCJA OBMIAROWANIA RUSZTOWANIA